โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น

โปรแกรม : SPECIAL TOKYO 5 วัน 3 คืน การบินไทย (TG)
ราคา
: 41,900 .- /46,900 .- (มี.ค.) / 49,999 .-(เม.ย.)**
เดินทาง
: ก.พ 1 - 5 / 8 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 . /**29 ก.พ. - 4 มี.ค. / 7 - 11 / 14 - 18 มี.ค./ ซากุระ 1 - 5 เม.ย.**
นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิหุบเขา
โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ โกเทมบะ เอ้าต์เล็ก วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งชินจุกุ

โปรแกรม : OSAKA - TOKYO สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
ราคา : 42,999 .-/ 45,999.-**
เดินทาง : 8 - 12 มี.ค. /22 - 26 มี.ค./ ซากุระ 29 มี.ค. - 2 เม.ย**
โอซาก้า-นารา- วัดโทไดจิ -เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟุชิมิ อินาริ - นาโงย่ารถไฟด่วนชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ- ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว- วัดอาซากุซ่า- ช้อปปิ้งชินจุกุ-นาริตะ

โปรแกรม : FUKUOKA - BEPPU 5 วัน 3 คืน การบินไทย (TG)
ราคา
: 45,900 .- / 49,999.- **(ซากุระ)/ 47,999.-(เมษา)
เดินทาง
:ก.พ. 1 - 5 / 8 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 / 29 ก.พ. -
4 มี.ค. / 7 - 11 / 14 - 18 มี.ค.29 / ซากุระ มี.ค.-2เม.ย.** /
26 - 30 เม.ย.
ฟุกุโอกะ –เฮ้าส์เทนบอช –นางาซากิ -อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ
-คุมาโมโต้-กระเช้าสู่ภูเขาไฟอะโสะ-ปราสาทคุมาโมโต้- เบบปุ-จิโกกุเมกุริ
-ฟุกุโอกะ –ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งเทนจิน มอลล์

โปรแกรม : TOKYO PARADISE SKI SPECIAL 5 วันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
ราคา :
เดินทาง :
นาริตะ- ภูเขาไฟฟูจิ-บ่อน้ำศักสิทธิ์โอชิโนะฮัคไค-เล่นสกี สัมผัสหิมะที่
ฟูจิเทนสกียามะ- คาวาคูชิโกะ-หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกียว-วัดอะซะกุซ่า
- ย่านชินจูกุ-ฟาร์ม สตอร์เบอร์รี่-นาริตะ-ห้างฯจัสโก้อิออน

โปรแกรม : โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 33,500.- /65,999.-**
เดินทาง : เม.ย.17-22/19-24/20-25/ 10 - 15 เม.ย. สงกรานต์**
โอซาก้า- นารา-วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ-ฟุชิมิอินาริ- นาโงย่า-
รถไฟด่วนชินคันเซน- ทะเลสาบฮามานา เล่นสกีที่ฟูจิเทน- ทะเลสาบคาวาคูชิ -ภูเขาไฟฟูจิ- โตเกียว -ชินจุกุ -อาซะกุซ่า- ดิสนีย์แลนด์ -นาริตะ
-วัดนาริตะชัง- ช้อปปิ้งอิออนจัสโก้

โปรแกรม : ROMANCE HOKKAIDO 5 วัน สายการบินโคเรียน แอร์ไลน์
ราคา : 34,500 .-
เดินทาง : ก.พ. 6 - 10
โซล- เกาหลี- ฮาโกดาเตะ- หมู่บ้านไอนุ -โนโยริเบทสึ -คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-ซัปโปโร- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานเป่าแก้ว- ศาลาว่าการเมืองซัปโปโร- สวนโอโคริ-หอนาฬิกาโบราณ

โปรแกรม : JAPAN WORLD HERITAGE + ALPS REROUTE 6 วัน 4 คืน สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
ราคา
:
เดินทาง
:
นาริตะ -พระราชวังอิมพีเรียล- สะพานนิจูบาชิ-วัดอาซากุซ่า- ชินจุกุ -โตเกียว- ฮาโกเน่- หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ -ยามานกุช-ิ แจแปนแอลป์ -โทยาม่า- ชิราคาว่า- ทาคายาม่า- นาโงย่า


โปรแกรม : JAPAN SHOCK AMAZING SAKURA 6 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 36,900 .-
เดินทาง : มี.ค. 27 - 1 เม.ย. / 28 - 2 เม.ย./ 29 - 3 เม.ย. /
30 - 4 เม.ย. / 31 - 5 เม.ย.

โอซาก้า- ยูนิเวอร์แซล- เกียวโต- ชมสวนซากุระ - ศาลเจ้าเฮอันนาโงย่า- รถไฟด่วนชินคันเซน -ทะเลสาบฮามานา-ไร่สตอเบอร์รี่- ภูเขาไฟฟูจิ-
คาวาอูชิโกะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ-โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ -ชมซากุระสวนอุเอะโนะ -นาริตะ -วัดนาริตะซัง
ห้างอิออนจัสโก้

โปรแกรม : JAPAN PROMOTION SAKURA 6 วัน 4 คืน การบินไทย (TG)
ราคา :37,900 .-/ 59,900.-**
เดินทาง : มี.ค. 30 - 4 เม.ย/ เม.ย 1-6/2-7/3-8/4-9/5-10/6-11 เม.ย**.
โอซาก้า- นารา-วัดโทไดจิ- เกียวโต- ชมซากุระ ณ ศาลเจ้าเฮย์อัน-
วัดคิโยมิสึ -นาโงย่า -รถไฟฟ้าซินกับเซน ทะเลสาบฮามานะ- ไร่สตอเบอร์รี่- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -คาวากูซิโกะ -หุบเขาโอวาคุดานิ- ทะเลสาบอาชิ- โตเกียว ช้อปปิ้งย่านซินจูกุ -นาริตะ- วัดนาริตะซัง

โปรแกรม : JAPAN SHOCK AMAZING 6 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 35,000 . -
เดินทาง : เม.ย. 17-22/19-24/20-25
โอซาก้า- โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล- นาโงย่า- รถไฟด่วนชินคันเซน-
ไร่สตอเบอร์รี่ -ทะเลสาบฮามานา ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -ทะเลสาบคาวากูชิโกะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ -ทะเลสาบอาชิ -หุบเขาโอวาคุดานิ -โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ -วัดอะซะกุซ่า- นาริตะ -วัดนาริตะซัง -ห้างอิออนจัสโก้

โปรแกรม : BEAUTIFUL JAPAN (TOKYO-OSAKA) 7 วัน
การบินไทย (TG)
ราคา : 77,900 .-
เดินทาง : 10 - 16 เมษายน 2555
นาริตะ -คามาคูระ -วัดอาซากุซะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ- โตเกียว- ดิสนีย์แลนด์-
ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาปอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ- คาวากูขิโกะ -
ภูเขาไฟฟูจิ- ทะเบสาปฮามา- รถไฟด่วนชิยตันเซ็น- เกียวโต -ประสาททองคินดะดุจิ -วัดน้ำใส -ช้อปปิ้งชินไซยาซิ -โอซาก้า

โปรแกรม : TAKAYAMA HERTTAGE 6 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 56,300
เดินทาง :
วัดอาซะกุซ่า- ศาลเจ้าเมจิ- ย่านฮาราจูกุ- ช้อปปิ้งชินจูกุ- โตเกียว- วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ-
นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ- ศาลเจ้าพูจิเซ็นเก็น- บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค อาบออนเซ็น-ทะเลสาบยามานะคาโกะ -มัตสึโมโต้ -
ปราสาทมัตสึโมโต้ -หมู่บ้านชิราคาว่าทาคายาม่า ย่านชุมชนโบราณ
ซันมาชิชูจิ -นาโงย่า- โทกิเอาท์เล็ต -วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ

โปรแกรม : Japan Okinawa 5 วัน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ราคา : 49,900.-
เดินทาง :
ไทเป -โอกินาว่า-นาฮา- สวนฟุคุชูเอน- สวนสันติภาพ- ปราสาทชูริ -
สวนโอกอนาวาเวิลด-์ ช๊อปปิ้งย่านโคะคุไซ หน้าผามันซาโมะ -นั่งเรือท้องกระจก- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูระอูมิ- อ่าว TANCHAY BAY -ริวกิวมูระ -ซาบีน่า มอลล์
โปรแกรม : โอซาก้า-นารา-เกียวโต-โกเบ 6 วัน การบินไทย
ราคา : 47,900.-
เดินทาง :
โอซาก้า -เกียวโต-รถไฟสายโทรอกโกะ- อาราชิมายะ -วัดคิโยะมิสึ -โอสึ- นารา- นินจา- อิกะ -วัดโทไดจิ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา- รอกโกะ- ฮาร์เบอร์แลนด์ -ปราสาทโอซาก้า- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง- ชินไซบาชิ -อิออน