Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays

r-us holidays
r-us holidays
 
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น : October-December

โปรแกรม : TOKYO MOTOR SHOW 5D3N BY TG
เดินทาง
: 22-26/ 24-28 Oct 09
ราคา : 39,500
นาริตะ–วัดอาซะกุซ่าคันนอน-ล่องเรือแม่น้ำซูมิดะ-อุเอะโนะ-โอคาชิมาชิ
ถนนฮากิฮาบาร่า-มาคุฮาริ–MOTOR SHOW–ช้อปปิ้ง AUTO BACS
นาริตะซัน–ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า พิเศษจุใจสุดๆ 2 วันเต็มๆกับการชมนวัตกรรมแห่งยานยนต์ประจำปี 2009 MOTOR SHOW 2009  IN TOKYO

โปรแกรม : PROMOTION TOKYO-OSAKA 6D4N BY TG
เดินทาง
: 14-19/ 16-21/ 22-27 Oct 09
ราคา : 55,500
จุใจชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีสองเมืองจากกรุงโตเกียวสู่ โอซาก้า
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ - วัดอาซากุซ่า -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-โอวาคุดานิ  คาวาคูจิโกะ -ภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบปลาไหล - รถไฟชินคันเซ็น - นาโกย่า  เกียวโต - วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮย์อัน
ชินไซบาชิ - โอซาก้า
โปรแกรม : VIP TOKYO-OSAKA 7D5N BY TG
เดินทาง
: 16-22/ 19-25 Oct 09
ราคา : 64,800
จุใจชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีสองเมืองจากกรุงโตเกียวสู่ โอซาก้า
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ - วัดอาซากุซ่า -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-โอวาคุดานิ  คาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ- ทะเลสาบปลาไหล - รถไฟชินคันเซ็น - นาโกย่า  เกียวโต - วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮย์อัน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชินไซบาชิ - โอซาก้า

โปรแกรม :ROMANTIC JAPAN 6 D BY TG
เดินทาง
: 14-19/16-21/22-27 Oct 09
ราคา : 55,900
นาริตะ - ดีสนีย์แลนด์ - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - คาวากูชิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาปปลาไหล - ชินคันเซ็น - นาโกย่า - เกียวโต - วัดน้ำใส - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - ชินไซบาชิ

โปรแกรม :NAGOYA TOKYO 5D BY JL
เดินทาง
: 14-18 Oct 09
ราคา : 35,900
นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ชินคันเซ็น - ฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวากูชิโกะ - ล่องเรือทะเลสาปอาชิ
โอวาคุดานิโตเกียว - ชินจูกุ - นาริตะ - ฟรีเดย์ อิสระเต็มวัน - นาริตะ - ห้างอิออน
r-us holidays

โปรแกรม : PROMOTION TOKYO 5D3N BY TG
เดินทาง
: 14-18/ 20 -24/ 22-26/ 24-28 Oct 09
ราคา : 45,800
ชมใบไม้เปลี่ยนสีมหัศจรรย์ดินแดนในฝันโตเกียวดิสนีย์แลนด์
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – สวนสันติภาพ – ล่องเรือ – โอวาคุดานิ – คาวาคูจิโกะ   ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท –  ชินจูกุ – โตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุซ่า –  โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ – นาริตะซัน ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า


R-US Holidays
R-US Holidays