Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
 

 

 

 

 

ราบละเอียดการจองทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4  สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท (เนื่องจากปัจจุบัน..สถานทูตฯ กำหนดเงื่อนไขการยื่นวีซ่า ว่าผู้เดินทางจะต้องได้รับกำหนดวันนัดจากสถานทูตก่อนล่วงหน้า..
  เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการยื่นขอวีซ่า และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ตัวผู้เดินทาง)
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  4  สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าภายใน 8-15  วัน ก่อนวันเดินทาง สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำท่านละ  10,000.-  บาท
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง คิดค่าบริการ 50 % ของราคาทัวร์ 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
 • ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 3,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 2,000 บาท (หากมีความจำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่)

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด  สาขา ย่อยถนนลาดปลาเค้า บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี :    075 – 0 – 25964 - 0 
ชื่อบัญชี   :     นางกุลรัศมิ์  หิรัญสุวรรณกิจ

ธนาคาร กสิกร จำกัด         สาขา สี่แยกวังหิน          บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี :    757 – 2 – 26995 - 1 
ชื่อบัญชี   :     นางกุลรัศมิ์  หิรัญสุวรรณกิจ

ธนาคาร ไทยพานิชย์จำกัด  สาขา ซอยโชคชัย 4 บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี :    127 – 2 – 27817 - 6  
ชื่อบัญชี   :     นางกุลรัศมิ์  หิรัญสุวรรณกิจ

กรณีจ่ายเป็นเช๊ค   :  ** กรุณาสั่งจ่ายชื่อเจ้าของบัญชี *

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (ส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์)

++++++หากจำนวนวันน้อยกว่าที่กำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแทนท่านได้ ท่านอาจจะต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตัวท่านเอง โดยบริษัท ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ ที่ทำการสถานทูตฯ ++++++

 1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 6 เดือน  (นับจากวันออกเดินทาง)
 2. รูปถ่าย สี  (พื้นหลังสีอ่อนหรือขาว)  ขนาด 2 นิ้วหน้าตรง  : จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน  / ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. สุภาพสตรีที่สมรสแล้ว ขอสำเนาทะเบียนสมรส / ถ้าหย่าขอสำเนาทะเบียนหย่า / หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 5. จดหมายรับรอง (ฉบับจริง)  1 ฉบับ  (สำคัญมาก)

กรณีทำงานอยู่                -  ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากบริษัท
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ     -  ใช้สำเนาทะเบียนการค้า /หรือ ใบรับรองการจดทะเบียน
กรณีเป็นนักเรียน              -  ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือ บัตรนักศึกษา
กรณีเป็นข้าราชการ          -  ใช้จดหมายจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ
กรณีเกษียณ                   -  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้เกษียณ
กรณีเป็นแม่บ้าน              -  ใช้เอกสารการงาน-การเงิน ของสามีได้
6.     สมุดบัญชีเงินฝาก (ตัวจริง)    โดยทำการ Up-Date รายการล่าสุด
/หรือ หนังสือรับรองตัวจริงจากธนาคาร (ถ้าใช้ของผู้รับรองต้องทำหนังสือแสดงความเกี่ยวพันธ์)

 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่
 • กรณีเป็นผู้สูงอายุ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า “ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้”  และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
R-US Holidays
R-US Holidays